Regulamin

1.Zawodnik zostaje przyjęty do Akademii Piłkarskiej Katowice po złożeniu stosownej pisemnej deklaracji przez rodzica lub prawnego opiekuna.

2.O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Akademii na piśmie. 

3.Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

4.Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia akademii, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

5.Rodzic lub prawny opiekun  zobowiązuje się dostarczyć zawodnika na miejsce treningu (boisko lub hala) i odebrać po zajęciach.

6.Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno podczas zajęć sportowych, jak i w życiu codziennym.

7.Każdego zawodnika akademii obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego.

8.Szanujemy wszystkich zawodników akademii jej trenerów , jak i pracowników technicznych pracujących na obiekcie sportowym na którym odbywają się zajęcia.

9.Wszyscy jesteśmy częścią Akademii Piłkarskiej Katowice więc zwracamy uwagę na nasz język i na nasz wygląd.

10.Piłka nożna to sport zespołowy, więc postawa i wysiłek wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Zachęcamy kolegów do dobrego zachowania, pomagajmy kontuzjowanym i dzielmy z nimi chwile radości wspierając ich też w trudnych sytuacjach.

11.Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy zawodnicy powinni się go słuchać i stosować do jego poleceń.

12.W czasie treningów zawodnik zobowiązany jest występować w stroju, który otrzymał po przystąpieniu do akademii (koszulka, spodenki, getry).

13.Zawodnicy akademii zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.

14.Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością akademii należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.

15.Zawodnicy akademii powinni poszerzać swoją wiedzę szkolną, uzyskiwać  dobre wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

16.Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.

17.W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce na wniosek trenera prowadzącego, rodzica lub prawnego opiekuna zarząd może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych np. aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

18.Składki członkowskie, w wysokości 90 zł należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry) na rachunek bankowy Akademii Piłkarskiej Katowice.

19.Obowiązuje jednorazowa wpłata (wpisowe) przy podpisywaniu deklaracji w wysokości ….....zł.

20.Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.

21.W przypadku braku wpłaty składki, Akademia Piłkarska Katowice zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.

22.Uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Katowice jest dobrowolne, dlatego też zarząd będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.

23.Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na treningach. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 2 tygodnie opłatę należy uzgodnić z trenerem.

24.Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty składki członkowskiej za zajęcia sportowe. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku poświadczenia niskiego statusu materialnego zawodnika Akademii Piłkarskiej Katowice, po wcześniejszym przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji do trenera prowadzącego oraz napisaniu wniosku do Zarządu Akademii który podejmie decyzję..

25.Warunkiem dopuszczenia do treningów jest przedłożenie imiennego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność zawodnika do zajęć.

26.Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.

27.Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Prezesa Akademii lub bezpośrednio do trenera prowadzącego.

28.Na treningi przychodzimy z uśmiechem na twarzy i pełni wiary we własne umiejętności.